Hoppa till textinnehållet

Ansök om bidrag

Din ansökan prövas av stiftelsens styrelse vid det sammanträde som infaller närmast efter det att din ansökan har kommit in. Sista dagen för att få med sin ansökan för beslut är 14 dagar innan beslutsmötet. Vi gör en sammanvägd bedömning av din idé. Bedömningen görs i samråd med Swedbank. Det är alltså en fördel om du är kund hos Swedbank.

Du sår, vi vattnar, Söderhamn skördar

Vi ger helst bidrag till idéer som kan ha stor positiv effekt för Söderhamn och söderhamnarna. Det kan exempelvis vara en satsning som kan leda till nya arbetstillfällen eller projekt som får ungdomar att utvecklas. Vi ger inte stöd för saker som samhället ska bekosta via skatter.

Det bästa är om vår peng kan bli det som får din idé att förverkligas, att vi fungerar som möjliggörare för något som annars inte skulle ha blivit av. Din uppgift är sedan att sköta om plantan och se till att den växer sig stor och stark, utan vår fortsatta hjälp.

Vår policy är att aldrig motivera avslag. Har vi sagt nej kan du generellt utgå från att vi antingen inte tror på idén eller att det finns flera andra som redan driver samma fråga eller kanske att du har fått bidrag förut och nu bör klara dig på egna ben.

 

Hållbarhet

Stiftelsen vill i sin bidragsgivning verka för en hållbar utveckling. Med det menar vi en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Utveckla gärna i er ansökan om och på vilket sätt er verksamhet eller idé verkar för hållbar utveckling.