Det här är Sparbanksstiftelsen Söderhamn

Ägande

Sparbanksstiftelsen Söderhamn äger ca 1,2 miljoner aktier i Swedbank. Stiftelsens verksamhet baseras normalt på den årliga utdelningen från aktieinnehavet i Swedbank.

Stiftelsens syfte

Stiftelsen ska slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden. Vid sidan av detta primära syfte får stiftelsen främja bl.a näringslivet, idrott, utbildning och kultur genom bidragsgivning.

Stiftelsens verksamhetsområde

Sparbanksstiftelsen Söderhamn verkar inom Söderhamns kommun.

Stiftelsens ledning

Styrelsen har sitt säte i Söderhamn. Styrelsen ska bestå av 5-9 ledamöter. Just nu har styrelsen sex ledamöter invalda.

I övrigt är stiftelsen helt fri från politiska eller andra intressen. Styrelsen består av Söderhamnare med erfarenhet från olika samhällsområden. Det är styrelsen som beslutar om ansökta bidrag ska beviljas eller inte.

Verkställande tjänsteman

Sara Åhnstrand

Vår historia

En gång i tiden fanns Söderhamns sparbank. Redan då hade man ett stort engagemang för att utveckla det lokala samhället och att vara bygdens bank. Under tidigt 1800-talet bildades sparbanker runt om i Sverige som ett led i att bekämpa fattigdom och inkludera människor i samhällets utveckling. Sparbanksidén var född.

Under slutet av 1990-talet ombildades flera sparbanker i Sverige till aktiebolag, så också i Söderhamn. I samband med det så bildades även Sparbanksstiftelsen Söderhamn, vars uppgift var att överta ägandet av banken och att ge tillbaka delar av bankens överskott till det lokala samhället.

Ganska snart sålde vi 40% av aktierna till Swedbank. Därmed fick stiftelsen ett startkapital att använda för bidragsutdelningar bland annat. År 2007, efter ett moget övervägande valde stiftelsen att sälja resterande aktier till Swedbank.
Idag har stiftelsen ingen direkt styrande roll över banken. Däremot lever det nära samarbetet för att utveckla det lokala samhället kvar - det vi kallar sparbanksidén.
Sparbanksstiftelsen Söderhamn och Swedbank går hand i hand.